سردار تیمور حسینی جانشین رئیس پلیس راهور ناجا، اظهار کرد: براساس قانون بیمه شخص ثالث، خودرهایی که ارزش‌شان از یک دوم دیه یک انسان کمتر باشد در دسته خودروهای متعارف قرار می‌گیرند.

 

وی با اشاره به اینکه خودروهایی که قیمت‌شان بیشتر از یک دوم دیه یک انسان باشد جزو خودروهای غیر متعارف محسوب می‌شود، افزود: درحال حاضر با احتساب دیه 600 میلیون

تومان، هر خودرویی که کمتر از 320 میلیون تومان ارزش داشته باشد جزو خودروهای متعارف است و پرداخت خسارت برای این خودرو که در تصادف مقصر نبوده، بیمه شخص

ثالت فرد مقصر پاسخگوی آن است.

سردار حسینی بیان کرد: خودرو غیرمتعارف باید بیمه بدنه هم داشته باشند اگر خودروی غیرمتعارفی در تصادف غیر مقصر بود و خسارت آن دو یا سه برابر پوشش بیمه‌ای خودروی

مقصر بود تنها چیزی که از بیمه شخص ثالث مقصر تعلق می‌گیرد سقف تعهد مالی بیمه شخص ثالث فرد مقصر است و الباقی خسارت باید از بیمه بدنه فرد مقصر باید تامین شود.

جانشین رئیس پلیس راهور ناجا خاطرنشان کرد: افرادی که ارزش خودروهایشان بیش از 320 میلیون تومان است باید بیمه بدنه داشته باشند تا در تصادفات بخشی از خسارت را از

بیمه بدنه بدون کسر امتیاز پرداخت می‌شود.

فهرست