خبر مهم :
راننده بی گواهینامه دیگر بیمه ندارد
طبق رای دیوان عدالت اداری رانندگانی که گواهینامه مرتب با وسیله نقلیه ندارند تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرند

فهرست